Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 96. Defectio nasi

a). Defectio nasi. - Het verlies van den neus kan, hoewel steeds hoogst gebrekkig, in zekere mate verborgen worden gehouden door het aanbrengen van eenen kunst-neus. Deze zeldzame uitzondering zal intusschen bij het visiteren wel nimmer over het hoofd worden gezien.

Aantekening bij dit artikel

Wel is waar heb ik personen met kunst-neuzen gezien, die zeer kunstig waren aangezet en bijzonder natuurlijk geschilderd; doch de zoodanige zijn in elk geval zeer duur en vallen dus wel niet in het bereik van gewone vrijwilligers; ook bij het spreken wordt de aandacht er terstond op gevestigd. De eenige mogelijkheid van misleiding, die hier bestaat, is de gedeeltelijke en inwendige geheimhouding, bijv. van perforatie of zelfs gemis van het middelschot, te meer daar dit laatste, althans het vleezig gedeelte daarvan, soms kunstmatig kan zijn ingezet, waarvan den Heer Kerst een voorbeeld bekend is.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.