Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 97. Polypus narium

b). Polypus narium. - Het is ons meer dan eens gebleken, dat men bij het visiteren met zorg moet letten op het mogelijk voorkomen der dissimulatie van neus-polypen. Het best herkent men die door den mond en beurtelings één der neusgaten gesloten te houden en dan den persoon door het andere neusgat met kracht te laten in- en uitademen. - Van den anderen kant vindt men opgeteekend, dat stukjes raauw caro dat zelfs de renes van konijnen, of de testiculi van hanen, met of zonder behulp van draden, diep in de neusgangen zijn gebragt, ten einde aldus het bestaan van dit gebrek te simuleren 1). [Dezelfde poging tot bedrog is ook voor de oor-polypen (§ 91, noot 5) geldig.]

De herkenning levert hier geene de minste zwarigheid op; alleen bij zeer diep gezetelde en vast gehechte kunst-polypen moet men soms de aanwending van nies-middelen beproeven. Ten overvloede vatte men den verdachten polyp met de korentang en trachtte hem draaijenderwijze uit te trekken, hetgeen dan natuurlijk zeer gemakkelijk en zonder eenige neusbloeding gelukt 2). Intusschen zij men ten deze voorzigtig, daar het kan gebeuren, dat bijzonder sterk ter zijde uitstekende of vergroote neus-schelpjes voor polypen worden aangezien.

Noten bij dit artikel

1) Percy en Laurent deelen voorbeelden hiervan mede; soms zou de neus zoo sterk met deze ligchamen opgevuld zijn, dat de schijn dezer kwaal zich niet alleen bij de inwendige bezigtiging voordeed, maar dat ook uitwendig aan het gelaat dat eigenaardig misvormd voorkomen werd gegeven, hetgeen bij de belangrijke ontwikkeling van neuspolypen wordt waargenomen.

2) De mikroskopishe bezigtiging kan voorts, bij twijfel, voldoende zekerheid geven.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.