Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 109. Struma

b). Struma. - Het dissimuleren van dit gebrek is natuurlijkerwijze niet denkbaar. Evenmin kan er ook van zuivere voorwending sprake zijn 1); intusschen vindt men ten dien opzigte toch hier en daar bij de Duitsche schrijvers eenig gewag gemaakt van het aggraveren van geringe krop-gezwellen.

Onwilligen zouden daaraan een meer uitgedrukt voorkomen weten te geven, door het hoofd met kracht naar achteren te voeren en den hals met het strottenhoofd en de daarop geplaatste gl. thyroïdea sterk naar voren te brengen, terwijl te gelijker tijd de adem wordt ingehouden en eene expiratie-beweging bewerkstelligd. Hierdoor zou de schijn kunnen worden gegeven, alsof de krop als het ware "wordt opgeblazen" 2).

In ons Leger echter komt dit gebrek, na het afdanken der Zwitsersche Regimenten, slechts nog bij hooge uitzondering voor. Mogt men nogtans eene dergelijke poging tot aggravatie ontmoeten, zoo kan men die gemakkelijk geheel verijdelen, door den man, met een ongedwongenen, voorwaarts gebogen stand van het hoofd, tijdens de visitatie der hals-streek, hard op te laten spreken of tellen,

Noten bij dit artikel

1) Krügelstein en anderen maken nog ter loops melding van provocatie der struma, en wel door het dagelijksch inwendig gebruik eener oplossing van sapo (!?).

2) Volgens Wendroth, kwam dit bedrog soms in zoo hoogen graad voor, dat de manschappen opgeblazen wangen en een paarsch gelaat vertoonden.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.