Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 114. Pneumocèle

a). Pneumocèle. - Daar de uitwendige longen-breuk door vrijwilligers zou kunnen worden verzwegen (gedissimuleerd), zoo moet men op de mogelijkheid daarvan voorbedacht zijn, en, ter herkenning van deze even zeldzame als kleine herniae, den man diep laten inademen en persen, zoo als dit bevolen wordt bij het gewone onderzoek van lies-breuken. De pneumocèle dringt dan, ofschoon dikwijls slechts weinig zigtbaar, door de tusschenribbige ruimten naar buiten, om bij eene volgende ademhalings-beweging weder te verdwijnen.

Aantekening bij dit artikel

De inwendige longen-breuk, de hernia diaphragmatica, is bij het leven niet ligt voor herkenning vatbaar. Vergelijk verder § 110.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.