Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 116. Pleurodynia

c). Pleurodynia. - Het voorwenden van eenen z. g. "steek in de zijde" is onder de soldaten niet geheel vreemd. Zij wenden zulks voor niet zoo zeer met het doel van afkeuring, dan wel met oogmerk eener tijdelijke vrijstelling, bijv. van paard-rijden, vooral chargeren, van militaire wandelingen, van zware korveën, van straffen, enz. Als zoodanig is hij ons meer dan eens, vooral bij arrestanten, voorgekomen.

Behalve de algemeene middelen van onderzoek, die hier overigens reeds voldoende zijn en later in het Hoofdstuk over de neuralgiae verder zullen worden behandeld, kan ik in het bijzonder de volgende proefneming aanbevelen: men late den man beurtelings eene diepe in-ademing, en eene krachtige uit-ademing bewerkstelligen, en ondervrage hem nu over den verschillenden invloed dezer beide respiratie-bewegingen op zijne pijnen. Simulanten klagen daarbij alleen over pijn bij het inademen, terwijl het bekend is, dat bij de ware pleurodynie (even als bij pleuropneumonie) ook het uitademen niet minder pijnlijk en moeijelijk is, dan het inspireren.

Aantekening bij dit artikel

Ofschoon met enkele uitzonderingen, heeft deze proef, die wij bij Gavin opgeteekend vonden, ons meermalen goede resultaten opgeleverd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.