Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 120. Morbi Cordis

g). Morbi cordis. - Het is hier de geschiktste plaats niet, om over de mogelijk voorkomende hart-ziekten in het bijzonder te spreken; in het algemeen moet ik echter de aandacht bij het visiteren op één gewoon verschijnsel dezer ziekten vestigen, hetgeen voor opzettelijke zelfs voor kunstmatige vorming vatbaar is, te weten de z. g. "hart-kloppingen". Niet alleen kan dit, met voorbijgaande gevolgen, geschieden door onmatige ligchaams-bewegingen, onmiddellijk of kort voor de visitatie, maar men heeft zelfs verscheidene voorbeelden, waar dit blijvend is geschied, of althans waar hoogst belangrijke stoornissen in den bloed-somloop, somtijds te gelijk met een ziekelijk voorkomen van het gelaat (nu eens met eene bleeke kleur, dan weder met eene opgezette en blaauwe), voor een' korteren of langeren tijd willekeurig zijn voortgebragt. Men moet dus, wanneer dit verschijnsel zich onder bevreemdende omstandigheden voordoet, altijd op zijne hoede zijn 1).

Zonder hier te treden in de diagnostiek der morbi cordis, welke hier natuurlijkerwijs ter ontdekking gevorderd kan worden (en vóór welker aanwending het dikwijls noodig is, om den vermeenden lijder in ons bijzijn eenigen tijd rust te doen houden, bij eene horizontale houding), bepaal ik mij slechts tot het opgeven dier middelen van misleiding, over welke hier ondervinding is verkregen. Deze zijn de volgende 2): Lucubrationes, in verband met het inwendig gebruik van groote hoeveelheden eener sterke infusio Theae. - Het inbrengen van Nicotiana of van Allium in het rectum. - Het inwendig gebruik van Digitalis<>/a of van Helleborus in fractâ et repetitâ dosi 3), - De aanwending van ligaturae of van naauwe ');return false">vestimenta, zoo om den tronk en den hals, als aan de ledematen 4).

In duistere gevallen is alzoo het bekend zijn met deze middelen van hoog belang. In sommige van deze werden de corpora delicti gevonden (bijv. bij onderzoek van het rectum; ook bij de keuring met een ontbloot ligchaam, de sporen der ligaturen, of soms deze zelve op of in de huid). In andere werd het bedrog ontdekt door de gelijktijdig optredende verschijnselen van verdoovend-scherpe vergiftiging, in hoogen graad,

Aanmerking: Het verdient opmerking, dat eenige dezer bedriegers, na het te lang volhouden van dit gevaarlijk spel, hun schandelijk bedrijf met ware hart-gebreken, andere hunner het zelfs met den dood hebben geboet!

Noten bij dit artikel

1) Volgens sommige schrijvers, geldt dit inzonderheid, wanneer men muziekanten, welke blaas-instrumenten bespelen, daarmede in behandeling krijgt, dewijl men bij de zoodanigen, uit den aard van hun beroep, meer geneigd is, aan het bestaan dezer gebreken geloof te hechten. Intusschen herinnere men zich van den anderen kant, dat deze werkelijk daaraan meer onderhevig zijn, dan vele anderen.

2) Men kan die opgeteekend vinden door vele geloofwaardige mannen, zoo als Coche, Fallot, Gavin, Hennen, Hutchinson, Isfordink, Marschall, Percy en Laurent, Schmitt, Wendroth. In eenige der door hun beschrevene waarnemingen kwam deze misleiding zelfs bij Officieren voor, vooral van het Oostenrijksche Leger. Over het algemeen echter leverde de Engelsche Armée daarvan de meeste voorbeelden op.

3) Eene kunstmatige hart-ziekte ("violent cardiac agitation") door dit laatstgenoemde middel (Helleborus albus, s. Veratrum album) veroorzaakt, was in het jaar 1822 in sommige Britsche Regimenten, vooral bij de Marine-Artillerie, zóó algemeen, dat men juist daardoor tot het vermoeden en de ontdekking van hare wezenlijke oorzaak geraakte, doch niet dan nadat reeds verscheidene simulanten in hunne bedoelingen waren geslaagd en deswegens afgekeurd.

4) Bij eenen Franschen loteling vond men eene zoo dunne zijden ligatuur, circa collum, dat deze slechts even tusschen de plooijen der huid zigtbaar was!

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.