Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 123. Anchylosis spinae

b). Anchylosis spinae. - Inzonderheid bij het scheepsvolk, dat hiertoe, door de gewoonte tot bukken, meer geneigd of voorbeschikt schijnt, zijn meermalen simulanten voorgekomen met een z. g. "krommen rug". Na een' toevalligen stoot of val, of ook zonder opgegevene oorzaak, begonnen zij al meer en meer voorover te loopen en eindelijk een volstrekt onvermogen te veinzen, om den tronk regt op te kunnen houden. Somtijds werd dit schijn-gebrek op zich zelven waargenomen. Eenige malen werden te gelijker tijd andere gebreken voorgewend, bijv. een hooge schouder, asthma of slepende borstkwalen, "pyn in den rug" enz. Meer dan eens hield men dit bedrog maanden lang vol 1).

Tot de herkenning is de voorzigtige aanwending der aetherisatie hier van eene onschatbare waarde. Ook zonder deze kwam men in een enkel voorbeeld lot de ontdekking, eenvoudig door het aanbrengen van een onverwachten spelden-steek in den rug of in de nates 2). Overigens handele men volgens algemeene regelen.

Noten bij dit artikel

1) Hutchinson, Marshall, Percy en Laurent geven er verscheidene gevallen van op, zelfs in dien graad, dat de simulanten zich niet alleen zoo krom wisten te houden als een "hoepel", maar in één voorbeeld zoodanig, dat, wanneer men den man op den rug legde, en er nu eene drukking op de beide knieën werd aangebragt, men den tronk kon doen oprijzen en dalen als een "hobbelpaard" (! ?).

2) Men kan den simulant ook een paar uren, in een verwarmd vertrek, met ontblooten rug laten observeren, of hij onveranderlijk die valsche houding bewaart; of, zoo als Gavin voorslaat, hem in die houding op handen en voeten laten staan of loopen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.