Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 126. Tympanitis

a). Tympanitis. - Als bij-verschijnsel, ten einde andere voorgewende buik-ziekten (vooral morbi hepatis en enteralgiën) een' hoogeren schijn van waarheid te geven, is het kunstmatig vormen van trommelzucht veel meer voorgekomen, dan men oppervlakkig zou meenen 1). Drie bedrogmiddelen daartoe zijn ons bekend geworden: de lang achter elkaar voortgezette deglutitio aëris atmosphaerici, in groote hoeveelheid, welke door sommige personen willekeurig schijnt te kunnen worden bewerkstelligd. - De krachtige insufflatio van ditzelfde gas-mengsel per anum. - De ontwikkeling van acidum carbonicum in de maag en het darmkanaal, door het innemen eerst van pulvis cretae cum aqua, daarna van acidum aceticum dilutum 3).

Het is van des te meer belang, deze kunstgrepen te kennen, dewijl men alleen daardoor op het spoor kan komen, in het laatste geval, van de corpora delicti, in de beide eerste van de waarneming, of zoodanige mechanische middelen gebezigd worden; in alle gevallen, dewijl dan de herhaling van een en ander, door zorgvuldige bewaking en bespieding is te voorkomen. Iets, hetgeen des te meer van belang is, daar deze bedriegerij meermalen met goede gevolgen is gepleegd 3), en men, zonder kwaad vermoeden daaromtrent, werkelijk zeer ligt om den tuin zou kunnen worden geleid. Daarenboven komt ons de differentiële diagnose tusschen de ware en deze nagebootste pneumatose, in die gevallen, waar geen organisch lijden van sommige ingewanden kan worden aangewezen, niet zeer gemakkelijk voor. Alleen wil men, dat de laatste zich herkennen laat door eene vrij sterke drukking op den buik. De kunstmatig opgehoopte lucht in de darmbuis zou daardoor ligter kunnen worden uitgedreven, dan in die gevallen, waar het gebrek werkelijk bestaat 4).

Noten bij dit artikel

1) Niet alleen geeft reeds de oude Borelli daarvan een opmerkelijk voorbeeld op, een Italiaanschen bedelaar betreffende, maar later hebben Fallot, Percy en Laurent, maar inzonderheid O'Hara daarover bij militairen ruimschoots ondervinding opgedaan. Bij soldaten, uit Indiën teruggekeerd, werd tympanitis, in Engeland vooral, meermalen nagebootst. [Dit hulpmiddel is ook op voorgewende graviditeit van toepassing].

2) Wanneer dit middel onvoorzigtig werd aangegrepen, zou door de ruime gasontwikkeling, gevaar voor den simulant kunnen ontstaan. Evenwel zag ik konijnen niet ligtelijk door deze proef bezwijken. Intusschen moet niet te veel acetum worden gegeven, daar deze dieren alleen reeds voor acidum aceticum bijzonder gevoelig zijn.

3) Uit één der militaire Hospitalen in Ierland werd niet minder dan ruim een 80-tal gevallen van dezen aard medegedeeld, en onder deze had men er deswegens niet minder dan 16 afgekeurd! Eerst later werd de simulatie ontdekt.

4) Wij zijn evenwel nog niet in de gelegenheid gesteld geweest, om dit criterium, door Speijer op den voorgrond gesteld, te kunnen constateren.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.