Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 130. Diarrhoea

e). Diarrhoea. - In de kazernen komen dikwijls onder de soldaten, die zich ziek hebben gemeld, simulanten voor, eenvoudig met enteralgia en diarrhoea ficta, ten einde voor dien dag eene tijdelijke vrijstelling, soms van zware diensten, te erlangen. Men zal zich dan bezwaarlijk zekerheid kunnen verschaffen omtrent de opgegevene vermeerdering der ontlastingen. In zulke gevallen kan ik niet genoeg aanraden, om (wanneer men niet wil worden bedrogen) zich de moeite te geven van de onderkleederen en het beddegoed dier personen te bezigtigen. De al of niet bestaande reinheid en "vlekkeloosheid" daarvan zal ons dikwijls voldoende opheldering geven; althans bleek deze mij meermalen in tegenspraak te zijn met hunne verhalen omtrent herhaaldelijk plaats gegrepen hebbende dunne stoelgangen.

Er zijn hier andere middelen, tegen welke men zich niet altijd even goed kan wapenen, bestaande: vooreerst, in het imiteren van diarrhoe: "faeces solidas urinâ diluendo" 1). En ten anderen, in het provoceren daarvan door "usus internus cartharcticorum". In het laatste geval is het isoleren van den man (zóó dat hij deze middelen niet kan herhalen), in verband met streng dieet en verblijf te bed, veeltijds ter herkenning en behandeling voldoende. In het eerste zal het soms noodig zijn, dat vertrouwde personen (de Off. van de wacht, een ziekenvader) tegenwoordig zijn bij de akte der defecatie zelve, opdat men den alvus terstond kan verwijderen en alzoo den bedrieger de gelegenheid tot zijne walgelijke imitatie verder ontneme.

Aanmerking: Ten opzigte van lienteria imitata herinnere men zich, dat men ook hier kan worden om den tuin geleid: "mixtione alimentorum cum faecibus".

Noot bij dit artikel

1) Het bekend zijn met deze handelwijze, waarop Hutchinson het eerst de aandacht heeft gevestigd, is des te meer van belang, omdat de simulant, zelfs bij het strengste toezigt en trots zorgvuldig isoleren, in de gelegenheid blijft, telkens zijn bedrog te herhalen, als de ingrediënten daartoe steeds ter zijner beschikking behoudende.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.