Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 135. Obliquitas pelvis

a). Obliquitas pelvis. - De zijdelings scheeve stand van het bekken, met vorming van eene z. g. "hooge heup", is, ofschoon niet dan in zeer beperkten graad 1), voor eenige nabootsing vatbaar, eensdeels door willekeurige spier-contractie van de eene ligchaamsholft (zie terug scoliosis, § 124), anderdeels door het dragen van eene hooge hak onder een der voet-schoeisels. Bij het minste vermoeden op deze kunstgrepen wordt echter alle mogelijkheid daartoe ten eenenmale ontnomen, wanneer men den persoon slechts op onze gewone wijze, d. i. geheel ontkleed en ontschoeid, visiteert.

Noot bij dit artikel

1) Men kan den graad daarvan bepalen door mensuratie met den bewegelijken hoekmeter, te plaatsen dwars over de beide spinoe ilii ant. sup. en de regthoekzijde bovenwaarts over het midden van den umbilicus.
Vergelijk verder, ten opzigte der laatstgenoemde kunstgreep, en den daardoor tevens bewerkten manken gang, de § over claudicatio.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.