Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 137. Hypospadias

c). Hypospadias. - In dit gebrek kan men een belangrijk verschil ontmoeten, naarmate de splijting der urethra in eene dwarse rigting en digtbij het scrotum bestaat, of wel dat deze, slechts overlangs en gootsgewijze gevormd, in de onmiddellijke nabijheid van den glans penis wordt gevonden. In het laatste geval toch kan de man vrij goed van zich af wateren, en is geene ongeschiktheid aan te nemen, gelijk die moet worden vastgesteld bij den eersten vorm, als wanneer de persoon telkens bij de urine-lozing zijne kleederen meer of minder verontreinigt.

Aanmerking: In geval dit vormings-gebrek, door voortzetting van de fissuur tot in het scrotum, tot een' zoodanigen graad is gestegen, dat in plaats van hypospadie, veeleer hermaphroditismus moet worden aangenomen, zoo moeten dergelijke individuën onvoorwaardelijk voor de krijgsdienst ongeschikt worden verklaard 1).

Noot bij dit artikel

1) Men weet, dat dit vooral uit een moreel gezigts-punt noodig is, dewijl in die gevallen zelfs de sexe-bepaling, althans voor het vulgus, twijfelachtig is. Dit kan tot onzedelijke handelingen eene gereede aanleiding geven. De Offic. van Gez. Cornelisse en Van den Hoek hebben, naar aanleiding van een hun voorgekomen geval, de bezwaren daarvan in de Strafgevangenis te Gouda ondervonden. Het wordt alsdan moeijelijk te bepalen, of de z. g. hermaphrodiet in dergelijke inrigtingen voor mannen dan voor vrouwen moet worden opgesloten. Bij de tegenwoordig ingevoerde cellulaire opsluiting vervalt dit bezwaar voor het grootste gedeelte.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.