Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 140. Spermatorrhoea

f). Spermatorrhoea. - In een gevorderd tijdperk zal deze kwaal zich veeltijds kenmerken door algemeene vermagering en ligchaamszwakte en dan ook wel niet worden gedissimuleerd. In den aanvang zou dit echter niet onmogelijk en dan moeijelijk te keeren zijn. Van simulatie daarvan is ons niets bekend. Alleen zou het kunnen zijn, dat toevallige of opzettelijke pollutiones nocturnae als ziekelijke zaad-vloeijing werden opgegeven. Men herinnere zich dan, behalve aan hare algemeene verschijnselen, dat het daarbij geen criterium is, dat grootere hoeveelheden sperma "op eens" ontlast worden, maar dat meer op den duur, en vooral bij de gewone ontlasting van faeces en urine, prostata-vocht en sperma worden uitgedreven. Men bezigtige de urethra en het hemd alzoo terstond na deze akten, en onderzoeke wijders vooral de urine-bezinksels mikroskopisch, of daarin dikwijls of steeds spermatozoïden voorhanden zijn, ofschoon deze ligchaampjes veeltijds minder bewegelijk, minder veelvuldig, en somtijds zelfs van een' zeer gewijzigden vorm 1) kunnen zijn, ja, zelfs op het laatst geheel ontbreken.

Noot bij dit artikel

1) De z. g. staart wordt dan zeer dun, of nagenoeg geheel onzigtbaar, terwijl later alleen de "kop" te zien blijft als een glinsterend bolvormig ligchaampje.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.