Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 142. Calculosis

h). Calculosis. - Voor het mogelijk verheelen van blaas-steenen of van graveel door dienstzoekenden geldt hetzelfde voorschrift als in de voorafgegane § is gegeven.

Wat simulatie aanbelangt, zoo zijn ons daarvan in de militaire practijk geene voorbeelden bekend. Intusschen moet men, op grond der mededeelingen van oudere schrijvers, welke daarover in praxi civili ondervinding hebben verkregen 1), op mogelijkheid van misleiding ten dezen bedacht zijn. Hetzij in de urine, hetzij zelfs in de urethra, "inducebantur arenulae aut parvi lapides communes", terwijl gelijktijdig klagten over ischurie werden aangeheven.

Zoodanige pseudo-cystolithen of dergelijk psammismus verraden zich evenwel terstond bij het scheikundig onderzoek, eensdeels door het ontbreken van acidum uricum, phosphoricum, of oxalicum en andere bestanddeelen, bij ware calculosis voorhanden, anderdeels, wat de calculi zelve betreft, reeds bij de doorbraak, door het gemis van den bekenden laagsgewijzen vorm en van eenen nucleus. Daarenboven bezit men in de aanwending van het katheterisme der blaas en van de exploratio per anum, in den regel, voldoende hulpmiddelen tot het opsporen der waarheid.

Noot bij dit artikel

1) Bartholinus, Klein, Metzger en anderen deelden dergelijke voorbeelden mede, veelal bij vrouwen. In eenigen van deze werd de voorraad tot deze misleiding in de kleeding-stukken of in het bed verborgen gevonden.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.