Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 148. Hydrocèle

o). Hydrocèle. - Bij de visitatie van vrijwilligers moet de mogelijkheid der dissimulatie van waterbreuk in het oog worden gehouden. Onzes inziens toch zou dit kunnen geschieden door de emissio van het serum kort vóór het onderzoek. Men behoort alzoo bij de bezigtiging van het scrotum wel toe te zien, of daaraan geene versche sporen der punctio te ontdekken zijn.

Door lotelingen kan daarentegen een tegenovergestelde weg worden ingeslagen tot het nabootsen van dit gebrek 1). Ofschoon men slechts weinig gevaar loopt, van daardoor te zullen worden bedrogen, is het noodig te weten, welke pogingen daartoe somtijds in het werk zijn gesteld. Deze bestonden in het kunstmatig daarstellen van emphysema of van erysipelas scroti. Het eerste op de vroeger reeds vermelde wijze (§ 136, hernia imitata); de laatste door aanwending van irritantia op het scrotum, bijv. door frictiones met succus Euphorbiae of van andere plantae acres, door punctio van Vespa crabro of Apis mellifica, en dergelijken. In één voorbeeld werd zelfs van hydrocèle provocatum gewag gemaakt "ope injectionum in tunicâ vaginali propriâ (?) 2).

Noten bij dit artikel

1) Fallot, Mohr en anderen willen daarvan ondervinding hebben opgedaan; noch zij, noch andere, eenigzins geoefende geneeskundigen hadden hier moeite in de ontdekking.

2) Dit wordt medegedeeld door Coche. Eene tweede kunstgreep ad hoc vindt men bij Krügelstein, "usu interno solutionis saponis" (?).

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.