Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 150. Haemorrhoïdes

q). Haemorrhoïdes. - Vooral bij oude kavalleristen, wordt door sommige schrijvers het nabootsen van aambeijen, tot het verkrijgen van pensioen of ontslag, niet geheel vreemd genoemd (?). "Vesiculae natatoriae piscium", zelfs "vesicae urinariae glirium", beide met "sanguis" of "pigmenta rubra" bedeeld, zouden met behulp van insufflatio, of van "fibrae metallicae elasticae", daartoe somtijds in den anus bevestigd zijn 1). Andere simulanten zouden een bloederig voorkomen aan hunne faeces weten te geven, door overmatig "usus internus" van fructus Mori of van andere der bij dysenterie (§ 131) genoemde kleuringsmiddelen. Somtijds eindelijk zou, kort vóór de defecatio, nabootsing van inwendige haemorrhoïden geschied zijn "clysmatibus sanguine praeditis".

In het algemeen zullen dergelijke kunstgrepen niet moeijelijk te herkennen en voorzeker nimmer van dien aard zijn, dat men daarin eene reden tot afkeuring zal vinden. Ten overvloede geeft men, tot ontdekking der gezegde pseudo-aambeijen, den raad, om ze eenvoudig door te prikken, waardoor zij, zonder bloeding, zamenvallen.

Noot bij dit artikel

1) Sedert Fortunatus Fidelis, maken Gavin, Percy en Laurent, Wendroth en anderen van deze en dergelijke zonderlinge kunstenarijen gewag. Ons is daarvan nimmer een zweem voorgekomen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.