Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 154. Incontinentia faecum

u). Incontinentia faecum. - Het verholen houden der onwillekeurige ontlasting van drekstoffen door dienstzoekenden kan wel worden beproefd, doch zal niet, dan alleen bij nalatigheid in het visiteren, kunnen gelukken. De onzuiverheid van het ondergoed, het ontbreken van den ring en van de normale plooijen rondom den anus, het openstaan of de zwakke zamentrekking van den sphincter zijn kenmerkende teekenen genoeg, om tot herkenning dezer kwaal te leiden.

Veel gemakkelijker daarentegen valt het simulanten, om dit gebrek als morbus fictus op te geven en incontinentia der faeces na te bootsen. Er bestaan gevallen, waar men dan dagelijks het beddegoed of de kleederen verontreinigd vond. Doch niet minder gemakkelijk slaagt de geneeskundige in de ontdekking van deze zoo verachtelijke en den mensch onwaardige bedriegerij. Wanneer al het bezoedelen der vestimenta ligt valt, zoo is het onmogelijk, de bovengenoemde objectieve verschijnselen der paralysis van den sphincter ani na te bootsen. Indien men bij de exploratio manualis de normale contractie van deze kringspier ontwaart, en men geene oorzaken kan opsporen (onder welke men ook op syphilis, onanie en paederastie moet bedacht zijn), zoo bestaat er reeds aanwijzing genoeg, om misleiding te mogen vermoeden. Ter verkrijging van zekerheid bezit men dan eene uitstekende proef in de volgende handelwijze: men voede den gewaanden patiënt met vaste spijzen, bepaaldelijk zoodanige, die, zoo als men zegt, veel faeces geven (als leguminosa en farinosa, vooral rijst), en diene hem daarbij eene solutio salebina fortior toe, met kleine doses opiacea bedeeld. Indien ook daarna nog de onwillekeurige ontlasting van vaste scybalae blijft aanhouden, zoo kan men den man vrij stellig als bedrieger aanmerken en diensvolgens behandelen 1).

Bij de algemeene dwang-middelen is dan in het bijzonder de bedreiging met, of de aanwending van het ferrum candens (straalsgewijze en vlugtig rondom het orificium ani aangebragt) op hare regte plaats.

Noot bij dit artikel

1) Deze proef, aan Gavin ontleend, heb ik eens in een twijfelachig geval dezer kwaal aangewend en met het beste gevolg. Het bleek nu, dat de lijder, zoo lang die behandeling werd voortgezet, deze zeer prees en gedurende dezelve den tijd had, om op te staan en zich naar het geheim gemak te begeven; waarop, in verband met de groote laxiteit van den sphincter, die hier bestond, tot het werkelijk voorhanden zijn der incontinenlia faecum kou worden besloten.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.