Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 166. Oedema

i). Oedema. - Zuchtige zwelling van handen, voeten of oogleden moet bij het visiteren de aandacht doen vestigen op verschillende inwendige ziekten, van welke zij de uitwendige bode kan zijn, doch men behoort, aan de ledematen, niet te vergeten, dat zij ook slechts het gevolg kan zijn van pogingen tot misleiding, dat zij als oedema imitatum kan optreden. Deze bedriegerij kan zoowel op zich zelve als in verband met andere voorgewende ziekten worden ontmoet, zoo als morbi cordis, hepatis, lienis, febris intermittens, etc.

De eenvoudige kunstgreep daartoe bestaat in het aanleggen van eene "ligatura fortiter constricta ad basin membri affecti", terwijl daarbij soms eene "positio declivis membri protracta" werd gevoegd. In enkele gevallen zag men dit zoo verre voortgezet, dat de simulanten daardoor zich zelven hoogelijk beschadigden, ja zelfs eens zoodanig, dat het lid verloren ging 1).

Indien dit verschijnsel zich in de militaire practijk, onder bevreemdende omstandigheden 2), mogt voordoen, is het derhalve klaarblijkelijk, dat men zulke personen altijd geheel ontkleed moet visiteren, ten einde de ligaturen of de "vestigia" daarvan op te sporen.

Noten bij dit artikel

1) Lombard beschreef een geval, in hetwelk de zuchtige zwelling, door de gezegde middelen, in een zeer hoogen graad was veroorzaakt. Fallot en Marshall geven voorbeelden op van zóó sterk ontwikkeld oedema artificiale, dat zich belangrijke en dreigende phlegmone, met en zonder overgang in absces-vorming ontwikkelde, terwijl Larrey daardoor zelfs hevige gangrena zag ontstaan, welke de afzetting van het lid noodig deed worden.

2) Intusschen heb ik enkele malen waargenomen, dat oedema, van een der onderste ledematen althans, zich soms zonder duidelijke mechanische of organische oorzaken, en alzoo ten deele schijnbaar bevreemdend, kan vormen. In één geval was "refrigerium" voorafgegaan, in een ander volgde het op "saltatio immodica".

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.