Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 168. Sudor pedum foetidus

I). Sudor pedum foetidus. - Daar duidelijk uitgedrukt bestaan van deze kwaal (wel te onderscheiden van de eenvoudige onzuiverheid der voeten, kousen en schoenen) ongeschiktheid medebrengt, moet men steeds toezien, door dienstzoekenden deswegens niet te worden bedrogen; Men herinnere zich, dat eenige dissimulatie daarvan, inzonderheid "tempore hiëmali" ligt mogelijk is. Men merke dan op, of de voeten in die gevallen eene bevreemdende "munditia e repetitls lotionibus" vertoonen, of wel dat "odores olei cujusdam actherei" worden bespeurd, welke hier steeds verdacht zijn. Ook is het van belang zicht te herinneren, dat vooral rosharige menschen meermalen aan stinkend voetzweet onderhevig zijn, terwijl men in alle gevallen van twijfel zich niet alleen moet bepalen tot het opsporen van den reuk der voeten, maar ook van dien der "caligae et cothurni".

Evenzeer kan het zich voordoen, dat simulatio dezer kwaal uitgeoefend wordt. Daartoe kunnen verschillende zelfstandigheden "mali odoris" worden gebezigd, e. g. "oleum animale dippelii, caseus rancidus, pinguedo balaenae, curriculorum inunctio putrida" en dergelijken, welke reeds bij ozaena en halitus oris ingralus imitati (§ 98 en § 103) zijn aangegeven. Daarenboven leest men nog van de "repetita urinae emissio", waarmede de schoenen en kousen aanhoudend werden bedeeld 1).

In beide gevallen, zoo van dissimuleren als imiteren, kan de opmerking, of er tevens al dan niet erythema, ampullae, of excoriationes bestaan, meer licht over deze zaak verspreiden, daar, deze gebreken in den regel den waren sudor pedum foetidus vergezellen.

Aanmerking: Personen met zeer ligte graden dezer kwaal, zouden, onzes inziens, zich nog kwalificeren voor de Kavallerie, rijdende en veld-Artillerie, Trein, enz. Voor de Infanterie kunnen zij nimmer in Aanmerking komen.

Noot bij dit artikel

1) Fallot, Gobee, Wendroth hebben daarover eenige bijzondere waarnemingen medegedeeld; overigens behoort deze simulatie bij ons tot de zeldzaamheden.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.