Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 170. Exanthemata

a). Exanthemata. - Het zou ons te verre leiden, door aan dit onderwerp eene algemeene uitbreiding te geven. Ten voorbeelde komen mij de volgende bijzondere huidziekte-vormen, waaromtrent twijfel kan bestaan, of bij welke misleiding mogelijk is, de geschiktste voor: tinea, scabies, pemphigus, herpes, zona, urticaria, erythema, elephantiasis, syphilides en ichthyosis.

Zich tegen bedriegerij ten dezen steeds vrij te waren, in het bijzonder in geval van "aggravatie", is moeijelijk en vordert uit dien hoofde verdubbelde oplettendheid. Bij eene zorgvuldige bewaking en bespieding nogtans, kan dit spel niet lang worden volgehouden. Daarenboven moet men in geval van twijfel hier nimmer voorbarig zijn in het afkeuren der aangedane personen, maar onderwerpe men deze aan de aangewezene behandeling, v. a. die, welke van eenen minder aangenamen aard is, bijv. de "honger-kuur", de "cura zittmanni", enz.

Aantekening bij dit artikel

Behalve de middelen daartoe, in de volgende §§ aan te wijzen, worden nog hier en daar verscheidene andere irritantia beschuldigd, zoowel uit het mineralen- als uit het planten- en dieren-rijk.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.