Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 173. Pemphigus

3) Pemphigus. Er zijn nu reeds verscheidene gevallen bekend gemaakt, in welke dit exanthema vesiculoso-bullosum als morbus imitatus is opgetreden. Onder de middelen tot het kunstmatig te voorschijn roepen van dergelijke bullae, - die somtijds eene bedriegelijke overeenkomst vertoonden met het ware pemphigus-uitslag, - worden genoemd: de resina Euphorbiae, het succus Ranunculorum, de ammonia liquida, maar inzonderheid het emplastrum cantharidum of andere canthariden-bereidingen. In één voorbeeld schijnt daarenboven het aan dit exantheem somtijds voorafgaande erythema te zijn nagebootst door eene "applicatio sinapismi".

De herkenning heeft zich in enkele gevallen laten wachten. In een ander werd men er door het geheel ontbreken van algemeene verschijnselen, bij een schijnbaar uitgebreid uitbreken van acuten pemphigus, toe geleid. Wat de meest voorkomende bedriegerij (door kleine vesicatoria) betreft, zoo geve men acht op de somtijds ook hier waargenomene strangurie, maar vooral op de naauwkeurige bezigtiging der afgeligte epidermis met de loupe, als wanneer zich de fragmenten der vleugel-schilden van Lytta vesicatoria met hunne groenachtige kleur en hunnen gouden glans gemakkelijk openbaren.

Aantekening bij dit artikel

Ouder andere waarnemingen zijn bijzonder te noemen, een reeds oud voorbeeld van Rayer en een onlangs te Parijs, in de kliniek van Bazin voorgekomen, naar ik meen beide bij vrouwen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.