Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 181. Emphysema

b). Emphysema. - Reeds vroeger werd gewezen op de mogelijkheid van het opzettelijk vormen van emphyseem onder de uitwendige bekleedselen, tot het nabootsen van gebreken van eenen geheel anderen aard (§ 70 en § 136). In die gevallen werd een "vulnusculum cutaneum" gemaakt en geschiedde er "insufflatio aëris in telam cellulosam". Een voorbeeld van het zelfstandig optreden van dit verschijnsel moet hier ter plaatse daarbij worden gevoegd. Het betreft de opzettelijke vorming van emphysema aan den hals en wel in een' zeer hoogen graad, bij eenen soldaat, die zich zelven "morsum vehementem" had toegebragt in "mucosa genae", waarna de in den mond beslotene lucht met kracht "comprimebatur et in telam cellulosam impellebatur"! Niet alleen het gelaat, maar ook een gedeelte van den hals was daardoor belangrijk gezwollen 1).

Noot bij dit artikel

1) Reichard heeft dit voorzeker hoogst zeldzame geval medegedeeld in Froriep's Tagesberichte, 1851, N°. 220. Op de ontdekking van het vulnusculum in ore volgde bekentenis.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.