Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 182. Aneurysma

c). Aneurysma. - Ten opzigte van uitwendige slagaderbreuken zou men a priori overhellen tot de meening, dat geene simulatie mogelijk is. Evenwel zijn ons twee voorbeelden bekend, waar deze misleiding beproefd werd. Het eerste betrof een' jeugdigen élève, die deswegens hoopte van dienst te worden vrijgesteld, en die fingeerde, na een uitwendig geweld, onophoudelijk het subjectief gevoel eener "pulsatio abnormalis in fossa poplitea" te ontwaren. Het tweede bij een' soldaat, op zaal 10 in het Hospitaal alhier, die een aneurysma carotidis trachtte te simuleren: "contractione voluntaria musc. genioglossi, lingualis et colli, ita ut basis linguae, rhythmico modo, inferiora versus moveretur". Een in den nek geplaatst setaceum was voldoende, om deze ver gezochte misleidings-kwaal spoedig te doen herstellen 1).

Enkele gevallen, ook van het verdichten van inwendige aneurysmata (door aanhoudende "querelae de palpatione, anxietate, dolore pectoris", etc), in verband met de vroeger bij "morbi cordis" opgegevene middelen (§ 120), worden bij de schrijvers aangevoerd. Een naauwkeurig positief onderzoek van het hart en de groote vaten zal dit bedrog echter spoedig op het spoor doen komen 2).

Noten bij dit artikel

1) Ik meen, dat deze simulant destijds onder behandeling was van den toenmaligen Off. v. Gez. Donders. Alvorens de genoemde zamentrekkingen, die bedriegelijke kloppingen aan den hals voortbragten, in het werk te stellen, fixeerde hij naar het scheen de tong en maakte dan eenige regelmatige "deglutitie- bewegingen,"

2) Het behoeft intusschen naauwelijks te worden herinnerd, dat men soms werkelijk verschijnselen van bovengenoemden aard kan ontmoeten, en toch geene objectieve teekenen bij de auscultatie vinden, namelijk in gevallen, waar de stoornis in de harts-beweging van andere organen, of van verandering in de bloed-crasis uitgaat. Men zij hier dus niet te voorbarig in het diagnosticeren van simulatie.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.