Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 184. Fracturae

e). Fracturae. - Bij het visiteren van vrijwilligers moet men zoo aan de ledematen, als aan den schedel, het borstbeen, de claviculae, enz. naauwkeurig toezien op somtijds na beenbreuk overgeblevene misvorming, door callus luxurians of door slechte genezing der fracturen. Vooral aan het onderste lid toch kunnen daardoor bezwaren in het loopen ontstaan; aan de borst kan daardoor aanleiding worden gegeven tot moeijelijkheden in het dragen van den randsel en het ledergoed; aan den schedel kunnen zij gelegenheid hebben gegeven tot secundaire hersen- of zenuw-ziekten, enz. Van dissimulatie kan ten dezen alleen sprake zijn in het laatste geval, waar de plaats der breuk door dik hoofdhaar soms vóór het onderzoek ten deele kan verborgen worden. Overigens bestaat ook alleen daar ter plaatse mogelijkheid tot simulatio fracturae aut. fissurae; aan andere plaatsen toch kunnen wij ons moeijelijk voorstellen, dat van "verdichte" beenbreuken sprake kan zijn 1). Het voornaamste bedrog, dat ons bij deze ziekte belangrijk voorkomt, is in de eerste plaats de "exaggeratie" der na fractuur dikwijls overblijvende stoornissen in de verrigtingen van het deel en daarvan is dan ook in de practijk meer dan één voorbeeld aan te wijzen. Ten tweede kan men hier nog eene bedriegerij van anderen aard ontmoeten, welke niet minder in de Militaire Hospitalen, eene bijzondere opmerkzaamheid vereischt. Met het oog toch op eene gewenschte afkeuring of voordeelig pensioen zouden werkelijk bestaande fracturen dienstbaar kunnen worden gemaakt tot het bereiken van dit doel, namelijk: "quod aegri quotidie sed clandestine sese opponunt sanationi, relaxando aut dislocando fasciationes". Voor deze omstandigheid zou voorzeker het gips-verband van Mathijsen weder eene nieuwe toepassing vinden.

Ten slotte is voor eenige jaren in de Garnizoens-Infirmerie te Amsterdam, een hoogst opmerkelijk voorbeeld waargenomen der provocatie van dit gebrek door eenen schepeling van Z. M. stoomschip Samarang. Dit, eene fractuur van de onderkaak, was waarschijnlijk ontstaan bij eene mislukte poging tot suicidium, waarin de lijder eindelijk slaagde door op allerlei wijzen zijne genezing tegen te werken 2).

Noten bij dit artikel

1) Ballingall spreekt van "fracturae fictae." Ik moet echter Gavin bijvallen, wanneer hij stelt, dat deze niet dan in zeer exceptionele gevallen reden tot twijfel kunnen geven.

2) De Off. v. Gez. d. 1e kl. Sas, heeft dit geval medegedeeld, en wij hebben het opgenomen in het Register v. v. z. N°. 67. Dat plan tot zelfmoord bestond, was gebleken uit een gesprek met de zuster van den patiënt, die echter zelf beweerde, zijne fractuur toevallig door eenen val op de straat te hebben verkregen. Gedurende den geheelen tijd, dat hij onder behandeling was, verzuimde hij geene gelegenheid, om telkens de verbanden en contentieve instrumenten te verplaatsen of los te maken. De Heer S. stelde hem daarop onder voortdurende bewaking en liet hem ten laatste zelfs het dwangbuis aanleggen. Niets mogt baten; ook daarna liet hij zich tot het gezegde doeleinde uit zijne krib vallen ! Hij bezweek na 3 weken lijdens, naar het schijnt aan pyaemie, met aandoening van het darmkanaal en de longen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.