Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 195. Syncope

n). Syncope. - Aanvallen van "flaauwte" zijn, zoo als men algemeen weet, niet onvatbaar, om zeer natuurlijk te kunnen worden nagebootst. Op deze bedriegerij moet de Off. v. Gez. inzonderheid bedacht zijn, wanneer hij gekommandeerd is tot het bijwonen en surveilleren van strafoefeningen bij de Land- of Zeemagt. Vóór of onder deze wordt zij meermalen beproefd.

Intusschen is de kans van te slagen voor de simulanten hier uiterst gering. Hoewel zij zich zeer wel kunnen laten vallen, hunne oogen verdraaijen, verlies van bewustzijn veinzen, zelfs veranderingen in den pols kunnen te hulp roepen (zie terug § 193), staat het toch niet in hunne magt, om de bleeke gelaats-kleur, de koude der huid en de ongevoeligheid 1) waar en duidelijk daar te stellen, zóó als die zich bij syncoptici voordoen. Daarenboven ziet men deze (althans mannelijke individuen) spoedig weder bijkomen, bij eene horizontale ligging, onder de aanwending van riekmiddelen en koude besprenkeling van het aangezigt. Indien deze of andere der geëigende middelen hier soms "bevreemdend lang" zonder eenige reactie mogten blijven, herinnere men zich, dat een koud stortbad over het lijf uitstekende diensten bewijst. Alleen de toebereidselen ad hoc, het doen pompen en aanbrengen van een paar "emmers ijs-koud water" waren bij bedriegers meermalen ter herstelling voldoende,

Noot bij dit artikel

1) Vergelijk over de beproeving van het verlies van gevoel § 197.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.