Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 200. Apoplexia

s). Apoplexia. - Men vindt opgeteekend, dat een aanval van z. g. "beroerte," even als van syncope (zie § 195), met het doel eener tijdelijke vrijstelling en voor korten tijd, zou kunnen worden geïmiteerd 1). Deze poging kan wel nooit met eenig gevolg bekroond worden; wij althans beschouwen het typische verschijnselen-beeld der uitgedrukte apoplexie als niet vatbaar voor nabootsing. Ten overvloede echter kan men tot herkenning gebruik maken van eenig "errhinum" (liefst uit de mechanische middelen verkozen}. De simulant kan aan de gewone uitwerking daarvan geen tegenstand bieden. Bij volharding dient de "vrees" aanjagende methode voor de aanwending van "heroïca", waarbij men zijne uitspraak voegt, dat hunne toediening in "casu vero" redding, in "casu simulato" den dood zal ten gevolge hebben.

Aanmerking: Mogt bovendien nablijvende paresis of paralysis worden gefingeerd, zoo handele men volgens de vroeger opgegevene regelen (§ 159).

Noot bij dit artikel

1) Onder de oudere schrijvers maakt Zacchias, ouder de nieuweren Gavin van de "mogelijkheid" ook van deze misleiding melding.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.