Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 203. Suicidium

v). Suicidium. - Aanslagen tot zelfmoord zijn soms op meer dan eene wijze voorgewend, echter minder in het militaire dan in het civiele leven. Gemeenlijk was daarbij de bedoeling duidelijk, om "medelijden" in te boezemen; andere malen waren "haat" of "wraakzucht" in het spel, ten einde het voorgewend suicidium als homicidium te doen voorkomen. Somtijds intusschen liepen deze schandelijke streken doodelijk af.

Van submersio imitata vond ik een opmerkelijk voorbeeld, omtrent een' bedelaar, dien men zich bij herhaling in de Theems had zien storten en die telkens, oogenschijnlijk met levensgevaar, door "complices" werd gered. Het bleek, dat hij zulks eenvoudig deed, om aan geld te komen. Hij verhaalde daarna aan de omstanders, door armoede tot dezen stap te zijn verleid en ging veelal met eene welgevulde beurs naar zijne woning. Somtijds werden zoodanige pogingen als bedriegelijk herkend, doordien de personen zich te voren met de diepte van het water hadden bekend gemaakt.

Van suspensio imitata zijn insgelijks een tweetal gevallen bekend. Daarbij werd de strop tijdig door een' medepligtige losgesneden. Het is vooral hier, dat de schijn van zelfmoord in wezenlijken dood kan overgaan. In één geval werd hier ontdekking van bedrog verkregen, door de bekendheid met de omstandigheid, dat de pseudo-zelfmoordenaar eerst den spijker had losgemaakt en zich alzoo te voren een bewegelijk ophangpunt had uitgezocht.

Van intoxicatio imitata bestaan nog de meeste voorbeelden. De simulanten veinzen hevige cardialgie, wekken kunstmatig emesis op, en weten in het geheim de "ejecta ventriculi" met "toxica" te bedeelen. Men kan hier werkelijk ligt om den tuin worden geleid en er behoort veel kennis en studie toe, om de waarheid uit te vorschen. Alleen het overwegen en vergelijken van de ware en valsche uitingen der bijzondere vergiftigings-vormen kunnen hier het noodige licht verspreiden.

Aantekening bij dit artikel

Copland, Christison, Gavin, Taktra en anderen hebben de aandacht op de mogelijkheid dezer overigens vreemdsoortige bedriegerij gevestigd. Bij ons hebben wij reeds vroeger een leerzaam voorbeeld van suicidium simulatum opgegeven; zie terug § 191.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.