Generatie XI-w

Pieternella van de Velde is geboren op zaterdag 31 maart 1827 om 01:00 in Goes, dochter van Willem Boutens van de Velde en Adriana Louisa van der Visse. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1827 met als getuigen: Johannes (Jan) Soeveer en Pieter de Windt.

Geboren in het huis Wijk A, nr 198 te Goes.
In de kantlijn van de akte staat over Pieternella een erkenning, maar deze behoort bij de onderstaande akte nr. 63.

Pieternella is overleden op maandag 26 januari 1874 om 12:00 in Antwerpen (B), 46 jaar oud.

Op 5 september 1874 is door de Ambtenaar van de Burgerlijken Stand van Goes "ontvangen een uittreksel uit het Register van Overlijden der Gemeente Antwerpen, waarvan den hoofdzakelijken inhoud luidt als volgt:
Overlijdensakte van Petronella van de Velde, oud zes en veertig Jaar, geboortig van Goes in Holland, alhier gehuisvest, in het burgerlijk gasthuis overleden op zesentwintig Januarij dezes Jaars /achttienhonderd vierenzeventig/ ten twaalf uur des middags, echtgenoote van Marinus van Stappen, machinist, dochter van wijlen Willem Boutens van de Velde en van wijlen Adriana van de Visse.
Gedaan ten Stadhuize van Antwerpen den 7 Februarij 1874."

Goessche Courant 8 september 1874, BS Goes 4-7 september 1874: "Overleden: den 26 Januari, te Antwerpen, Petronella Van de Velde, 46 j. gehuwd met Marinus Van Stappen."

Beroep: dienstbode (1849)

Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 december 1849 in Goes met
Marinus van Stappen, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Franciscus Clement [oom bruid], Hendrik Johannes Oschatz, Adrianus Franciscus van Calsteren en Josias van de Velde [broer bruid].

Marinus krijgt toestemming van zijn voogd en toeziend voogd tot het aangaan van dit huwelijk.

In huwelijksakte: "En nadat dezelve alzoo door den Echt waren verbonden, hebben de Echtgenooten verklaard dat den Eenentwintigsten November jongstleden uit hen is geboren een kind ingeschreven in het Register deze Stad den [...] onder den voornaam van Willem, hetwelk zij verklaren voor hunnen zoon te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op [...] akte van geboorte van dit kind zal worden melding gemaakt"

Josias van de Velde: broeder van de Echtgenoote
Franciscus Clement: behuwd oom van dezelve
Adrianus Franciscus van Calsteren en Hendrik Johannes Oschatz: geene bloed of aanverwanten van een der echtgenooten

Marinus is geboren op dinsdag 29 juni 1830 om 03:00 in Goes, zoon van Frans van Stappen en Anna Catharina Verhelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1830 met als getuigen: Jan Jans van Noordwijk en Jan Noordhoeve.

Geboren in het huis Wijk B, nr 81 te Goes.
Zijn ouders waren bij het huwelijk niet getrouwd, want in de geboorteakte staat: geboren "uit Anna Catharina Verhelst, oud 30 jaren, arbeidster alhier, en waarvan hij zich als vader erkend."
Bij de ondertekening staat over Frans: "uitgezonderd den declarant welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven of teekenen uit hoofde van zulks niet geleerd te hebben."

Marinus is overleden op zaterdag 8 april 1905 om 07:00 in Barwoutswaarder, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1905 door Steven van der Landen en Willem van Stappen [zoon].

Marinus is genoemd in het bevolkingsregister van Alphen. Hij vertrekt in 1901 naar Barwoutswaarde (bij Alphen aan den Rijn).

Beroepen: arbeider (1849), stoker (1872), machinist (1874)

Kinderen van Pieternella en Marinus:

 1. Willem van Stappen, geboren op woensdag 21 november 1849 om 13:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1849 met als getuigen: Abraham Anemaet en Willem Boutens van de Velde [grootvader].
  Aangifte van geboorte is gedaan door Laurens Carel de Peval, oud 47 jaren, verloskundige te Goes.
  Geboren in het huis Wijk E, nr 103 te Goes.
  In de kantlijn van de geboorte akte staat dat Willem is erkend bij het huwelijk van zijn ouders.
  In de Goessche Courant van 7 januari 1850 staat over Willem het volgende vermeld:
  "Het kind, den 21 November ll. geboren, ingeschreven onder den naam Willem, zoon van Pieternella van de Velde, is bij het huwelijk van de moeder met Marinus van Stappen, op den 6 Decemb. ll., door beiden erkend en alzoo gewettigd."
  Willem is overleden op vrijdag 14 december 1849 om 05:00 in Goes, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1849 door Hendrik Johannes Oschatz en Adrianus Franciscus van Calsteren.
  Leeftijd in de akte: 3 weken.
  Het overlijden wordt vermeld in de Goessche Courant van 7 januari 1850: "den 14den. Willem, oud 3 weken, zoon van Marinus van Stappen en Pieternella van de Velde."
 2. Willem van Stappen, geboren op woensdag 27 november 1850 in Goes. Volgt XII-s.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.