Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 2 Belang daarvan voor den Staat

Het belang van den Staat is in verschillende opzigten bij het onderzoek betrokken.

Door het aannemen toch van zwakken en gebrekkigen verkrijgt deze niet alleen een slecht Leger, onbestand tegen de vermoeijenissen van den krijg, maar worden ook 's Lands uitgaven onnut bezwaard door eene overmatige bevolking der militaire zieken-inrigtingen 1).

Door het willekeurig, soms grillig, afwijzen daarentegen van geschikte voorwerpen, wordt de leger-magt noodeloos verzwakt, wordt hare vaste kern, de staande armée, vooral bij eene natie als de onze, weinig krijgszuchtig als die is, ligtelijk benadeeld.

Door misleiding over het hoofd te zien bij reeds dienenden, wordtde Staat dikwijls met het geheel of gedeeltelijk onderhoud van onwaardigen belast.

Aanmerking. Dat dit laatste niet gering is te schatten, blijkt uit het voorbeeld van Groot-Brittannië, alwaar (waarschijnlijk tengevolge van verzuim of oppervlakkigheid bij het visiteren) in 1843 het getal der gegageerde en gepensioneerde militairen gelijk stond met het effectief bedrag van het actieve leger 2).

Noten bij dit artikel

1) Behartigingswaardig zijn ten dezen opzigte de volgende regelen van Percy en Laurent, twee ondervindingrijke Gezondheids-officieren van het eerste Fransche Keizerrijk: "Combien n'avons nous pas vu, et nous en gémissions, les hôpitaux remplis de jeunes gens chétifs, petits, rabougris, infirmes, languissants, sans barbe et la moindre apparence de virilité, attendre misérablement la réforme ou la mort! Ces hommes manqués, inutiles a l'armée, croupissaient dans les hôpitaux, et il en est qui, sans avoir tiré un coup de fusil, ont coütê plus de cinq cent francs au Gouvernement."

2) Zie daarover Gavin, On feigned and factitious diseases, Londen, 1843, pag. 14.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.