Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 131. Dysenteria

f). Dysenteria. - Vooral in het Engelsche Leger, bij de koloniale troepen en schepelingen, is pseudo -dysenterie in vroegere jaren soms zóó menigvuldig geweest, dat het militair-geneeskundig Bestuur daar te lande zich verpligt heeft gevonden, het Besluit uit te vaardigen: "Dat voortaan (1830) geene lijders aan dysenterie of chronische diarrhoe op andere wijzen uit de militaire Hospitalen raogten worden ontslagen, dan hersteld of dood !" 1). Ook hier is weder het nabootsen daarvan en het kunstmatig vormen te onderscheiden.

Ter imitatie van den rood gekleurden afgang waren, zoo als later bekend werd, de volgende middelen in misbruik: fructus Blori, baccae nigrae, pulvis carbonis seu suberis usti, alsmede lignum Fernambuci in pulvere en andere der vroeger bij haemoptoè genoemde pigmenten (§ 118) 2), terwijl in een enkel geval de ontdekking werd gedaan, dat wezenlijk sanguis, "ope clysmatum", daartoe per anum werd ingebragt.

Tot de provocatie werden, nevens eenige der vorige stoffen, en in verband met het innemen van drastica, sommige martialia (die, naar men weet, de faeces eene zwarte kleur doen aannemen) gebezigd, voornamelijk de sulphas ferri. Zelfs is dit bedrog somtijds zoo lang voortgezet, dat daardoor inderdaad een belangrijk ingewands-lijden tot stand kwam, hetgeen den dood van eenige dezer bedriegers ten gevolge had.

De regelen lot de ontdekking dezer middelen zijn uit vroeger opgegevene wenken af te leiden; wij voegen hier weder daarbij, dat niet alleen of zoo zeer de roode, bruine of zwarte kleur der faeces onze onverdeelde aandacht moet bezig houden, maar dat men ook vooral acht geve op de eigene verschijnselen, door welke de roode loop zich verder kenmerkt, bijv. op de buitengewoon menigvuldige herhaling van den alvus, op de eigenaardige, hoogst pijnlijke tenesmi, op den doordringenden stank der faecaal-stoffen, op de daarin voorkomende bijmengselen (pus, epithelium-vlokken; zelfs slijmvlies-fragmenten, enz.).

Aanmerking: Wanneer te gelijker tijd verscheidene dysenteristen onder behandeling zijn, moet men steeds voorbedacht wezen op de mogelijkheid eener zeer bijzondere wijze van bedriegerij. De mededeelzaamheid namelijk van ware dysenterici kan zich dan soms zoo verre uitstrekken, dat zij van hunnen overvloed aan anderen afstaan, als wanneer de faeces van dezen ons in de kamerpotten van simulanten kunnen worden vertoond!

Noten bij dit artikel

1) Bij Gavin, Hennen, Hutchinson en andere Britsche Offic. v. Gez. vindt men over bedriegerij ten deze zeer belangrijke mededeelingen, waaruit het duidelijk wordt, hoezeer men bij de dienst der Marine en der Koloniën op deze moet bedacht zijn.

2) Nog wordt er melding gemaakt van het drinken daartoe van de donker gekleurde Portugesche wijnen (de "Lamego" (?) en anderen). Hieruit zouden wij bijna opmaken, dat ook Officieren zich daar wel eens aan deze bedriegerij schuldig hebben gemaakt.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.